CIBUTEX accueille Product DNA comme son premier partenaire commercial
NOUVELLES · 02. May 2022
Product DNA, un fournisseur de solutions numériques pour la transparence et la responsabilité sociale des produits, a rejoint Cibutex. En rejoignant Cibutex, Product DNA apporte plus de 15 ans d'expérience dans la traçabilité du cycle de vie complet d'un produit.

CIBUTEX verwelkomt Product DNA als eerste commerciële partner
NIEUWS · 02. May 2022
Product DNA, een aanbieder van digitale oplossingen voor Product Transparantie en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, heeft zich aangesloten bij Cibutex. Door zich aan te sluiten bij Cibutex, brengt Product DNA meer dan 15 jaar ervaring in het traceren van de volledige levenscyclus van een product.

CIBUTEX heißt Product DNA als seinen ersten kommerziellen Partner willkommen
NEUIGKEITEN · 02. May 2022
Product DNA, ein Anbieter digitaler Lösungen für Produkttransparenz und soziale Verantwortung, hat sich Cibutex angeschlossen. Mit dem Beitritt zu Cibutex bringt Product DNA über 15 Jahre Erfahrung in der Verfolgung des gesamten Lebenszyklus eines Produkts mit.

Cibutex welcomes Product DNA as their first commercial partner
NEWS · 02. May 2022
Product DNA, a digital solutions provider for Product Transparency and Social Responsibility, has joined Cibutex. By joining Cibutex, Product DNA will bring over 15 years of experience in tracing the full life cycle of a product.

MaxTex est un nouveau membre de CIBUTEX
NOUVELLES · 19. April 2022
Nous sommes très heureux d'accueillir MaxTex au sein de CIBUTEX et nous nous réjouissons de notre collaboration. Tout comme CIBUTEX, MaxTex s'engage pour un développement durable dans l'industrie textile et s'est fixé comme objectif à long terme de parvenir à une économie circulaire. Avec MaxTex, nous gagnons un membre compétent qui, outre un savoir-faire important et un grand réseau, poursuit un objectif similaire.

MaxTex is een nieuw lid van CIBUTEX
NIEUWS · 19. April 2022
Wij zijn zeer verheugd MaxTex bij CIBUTEX te verwelkomen en verheugen ons op de samenwerking met hen. Net als CIBUTEX zet MaxTex zich in voor duurzame ontwikkeling in de textielindustrie en heeft het zich op lange termijn ten doel gesteld een circulaire economie tot stand te brengen. Met MaxTex hebben wij er een bekwaam lid bijgekregen dat, naast belangrijke know-how en een groot netwerk, ook een gelijkaardig doel nastreeft.

MaxTex ist neues Mitglied bei CIBUTEX
NEUIGKEITEN · 19. April 2022
Wir freuen uns sehr, MaxTex bei CIBUTEX begrüßen zu dürfen und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wie auch CIBUTEX setzt sich MaxTex für eine nachhaltige Entwicklung in der Textilindustrie ein und hat sich als langfristiges Ziel gesetzt, eine Kreislaufwirtschaft zu erreichen. Mit MaxTex gewinnen wir damit ein kompetentes Mitglied, dass neben wichtigem Know-how und einem großen Netzwerk auch ein ähnliches Ziel verfolgt.

MaxTex is a new member of CIBUTEX
NEWS · 19. April 2022
We are very pleased to welcome MaxTex to CIBUTEX and look forward to working with them. Like CIBUTEX, MaxTex is committed to sustainable development in the textile industry and has set itself the long-term goal of achieving a circular economy. With MaxTex, we have gained a competent member that, in addition to important know-how and a large network, also pursues a similar goal.

Cibutex devient membre de la famille MaxTex en tant que start-up !
NOUVELLES · 13. April 2022
Cibutex devient membre de la famille MaxTex en tant que start-up ! MaxTex est une association internationale dont l'objectif est de renforcer le développement durable de l'industrie textile grâce à une collaboration intensive entre tous ses membres. L'objectif à long terme de MaxTex est de rendre possible une économie circulaire à cent pour cent. Nous sommes très heureux de faire partie de l'association MaxTex !

Cibutex wordt als start-up lid van de MaxTex familie!
NIEUWS · 13. April 2022
Cibutex wordt als start-up lid van de MaxTex familie! MaxTex is een internationale vereniging met als doel de duurzame ontwikkeling van de textielindustrie te versterken door intensieve samenwerking tussen alle leden. Het langetermijndoel van MaxTex is om een honderd procent circulaire economie mogelijk te maken. Wij zijn zeer verheugd om deel uit te maken van de MaxTex vereniging!

Show more